ข่าวและประกาศ

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

ความสำคัญของการสาธิตอาหาร ประเภทของการสาธิต หลักและเทคนิคในการสาธิตอาหาร สิ่งสำคัญในการสาธิตประกอบการบรรยาย การวางแผน การเขียนบทสาธิต การจัดการ การประเมินผลและการเตรียมสาธิตอาหาร

Binary Code หรือไฟล์ ISO ของโปรแกรมที่ สวส. อนุญาต ทุกคนในหน่วยงาน สามารถ Download ไปใช้ได้

แต่สำหรับ สิทธิ์การใช้งาน ให้เป็นไปตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์ระบุไว้

Electrical Charge, Current,Voltage, Resistance, Resistors
Electric Circuit, Open and Close Circuit, Circuit Measurement
Ohm's Law, Series Circuit, Parallel circuit
Kirchhoff's voltage and current laws, Series Parallel Circuit
Alternating Current and voltage, Voltage and Current values of sine waves
Ohm's law and Kirchhoff's law in AC circuit, Circuit Measurement
The oscilloscope and signal generator,
Capacitors, Series and parallel capacitors, Charging and discharging
RC Circuits, Inductors, RL Circuits
Conductivity and electrical current, Conductors, semiconductors, insulators
Structure of the atom, Intrinsic semiconductors,
Silicon crystal array, Covalent bonds, Energy band
Current carriers, free electrons and holes, Influence of the temperature
Flow of free electrons, Flow of free holes, Impure semiconductors
Donors, n-type semiconductors, Acceptors, p-type semiconductors
Majority and minority carriers
Structure. The schematic symbol, Principles of operation, The PN junction
Unbiased diode, Depletion layer, Barrier potential, Forward bias. Current flow
Reverse bias, Minority-carrier current,
The diode VA characteristic, Approximation,Germanium and silicon diodes
Temperature coefficient, DC resistance of a diode, Diode testing
Reading a data sheet, PN junction diode ratings, Load line
Examples and problems
The schematic symbol, Mode of operation. Breakdown voltage
VA characteristic,Avalanche and Zener breakdown, Zener resistance,
Temperature coefficient Load line, Reading a data sheet, Zener diode parameters
Zener diode rating, Zener diode circuits,
Voltage regulator, Voltage limiter,Examples and problems
Structure,  The schematic symbol,  Mode of operation
The biased transistor, Transistor currents, Transistor effect
The Common Emitter connection, Input characteristics
Output characteristics, Regions of operation,
Important parameters,  Rating, Examples and problems