ความสำคัญของการสาธิตอาหาร ประเภทของการสาธิต หลักและเทคนิคในการสาธิตอาหาร สิ่งสำคัญในการสาธิตประกอบการบรรยาย การวางแผน การเขียนบทสาธิต การจัดการ การประเมินผลและการเตรียมสาธิตอาหาร

Binary Code หรือไฟล์ ISO ของโปรแกรมที่ สวส. อนุญาต ทุกคนในหน่วยงาน สามารถ Download ไปใช้ได้

แต่สำหรับ สิทธิ์การใช้งาน ให้เป็นไปตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์ระบุไว้