วัตถุประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ ความจริง หลักการ กฎ ทฤษฎี สมมุติฐาน

2.มีทักษะการใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์

3.ฝึกการคิดในรูปแบบต่างๆ เช่น คิดทางวิทยาศาสตร์    คิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์

4.สามารถใช้กระบวนการคิด และวิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร์เพื่อบูรณาการในวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

พัฒนาฐานคิด และวิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

Development of the idea and integrated scientific methodology for developing professional skills.

ผลการเรียนรู้หลัก

1.1 ซื่อสัตย์สุจริต

2.1 รู้และเข้าใจสาระสำคัญของเนื้อหา

3.3 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้