แนวคิดทางคุณภาพ กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ ความเชื่อถือได้สำหรับการผลิต การบริหารและการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต เทคนิคทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการวัด การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเชิงวิศวกรรม

Quality concepts, quality control circle, cost of quality, reliability for manufacturing quality management and control in production system, statistical quality control techniques, QC 7tools,  process capability, measurement system analysis, acceptance sampling, design and analysis of engineering experiment.


          เนื้อหาวิชาทฤษฎีโครงสร้าง (Theory  of  Structures)    รหัสวิชา 4-311-203 จัดทำเพื่อประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในรายวิชา เป็นไปตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจและสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคนิคกรุงเทพฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างแบบดีเทอรมิเนท การคำนวณแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัดในคานและโครงข้อแข็ง วิเคราะห์แรงภายในชิ้นส่วนโครงข้อหมุนโดยวิธีคำนวณและวาดกราฟแทนแรง การหาเส้นอินฟลูเอนซไลน์ในคานและโครงข้อหมุน การคำนวณหาแรงตึงในสายเคเบิล การขจัดเชิงมุมและการโก่งตัวของโครงสร้างโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์ วิธีคานเสมือน วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครียด และวิธีการวิเคราะห์โดยแผนภูมิวิลเลียต-มอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอรมิเนทโดยวิธีสมมติการเปลี่ยนรูปของโครงสร้าง     

          เอกสารประกอบนี้จัดรวบรวมเนื้อหาและตัวอย่าง พร้อมทั้งแบบฝึกหัด เพื่อทบทวนเนื้อหาด้วยตัวเองได้ และเตรียมสอบ ทั้งระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ เหมาะกับนิสิตนักศึกษาที่เริ่มเรียนครั้งเริ่มต้น หรือใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนในรายวิชานี้มีประสิทธิภาพสูงสุด


ระบบบริหารโครงการก่อสร้าง การจัดองค์กรการก่อสร้าง การวางแผน   โครงการ การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธี CPM การบริหารทรัพยากรความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพ


วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์โครงสร้างอินอินดีเทอรมิเนท เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนตัวอย่างและการอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มของผู้เรียนให้เหมาะสม

คำอธิบายของรายวิชา

การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดิเทอรมิเนทโดยวิธีมุมหมุนและระยะโก่ง สมการสามโมเมนต์ การกระจายโมเมนต์ พลังงานความเครียด เส้นอิทธิพลของโครงสร้างอินดิเทอรมิเนท การวิเคราะห์แบบพลาสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยประมาณ การวิเคราะห์โดยวิธีเมตริกเบื้องต้น