หลักการและรูปแบบของสัญญาณต่อเนื่องตามเวลาและสัญญาณไม่ต่อเนื่องตามเวลา ระบบสำหรับสัญญาณต่อเนื่องตามเวลาและระบบไม่ต่อเนื่องตามเวลา ระบบเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา ทฤษฏีการชักตัวอย่าง การวิเคราะห์สัญญาณมีคาบเวลาโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ และการวิเคราะห์สัญญาณไร้คาบเวลาโดยการแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปาซ และการแปลงซี การประยุกต์ใช้งานสัญญาณและระบบ