ความรู้ทั่วไปในการทำงานในสถานประกอบการ หลักการความปลอดภัย องค์กรความปลอดภัย การค้นหาอันตรายจากการทำงาน การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การสอบสวน การรายงาน และการวิเคราะห์อุบัติเหตุ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย การส่งเสริมกิจกรรม ความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


หลักการ กระบวนการ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การบริหารงานในองค์กร การนำความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ บุคลิกภาพในการทำงาน ทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยี การจดบันทึก การเขียนรายงาน และการนำเสนอ รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการทำงาน