เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการจัดการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระบบฐานข้อมูล การหาค่าดัชนี การจัดกลุ่มข้อมูล การนำเสนอผลงาน โปรแกรมที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่และระบบข้อมูลแผนที่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในลักษณะการจัดทำกรณีศึกษา


     การอ่านและการร่างแบบสถาปัตยกรรม เทคนิคการก่อสร้าง การประมาณราคาการก่อสร้าง ความรู้เกี่ยวกับวัสดุการก่อสร้างเพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เป้าหมายและหน้าที่การจัดการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน ต้นทุนเงินทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ องค์ประกอบของระบบ วัฎจักรของระบบกระบวนการพัฒนาระบบ หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการและเอกสารความต้องการ การออกแบบระบบและเอกสารทางเทคนิคของการออกแบบแผนภาพแสดงแบบจำลอง การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ หลักการพัฒนาโปรแกรม การนำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ